ความปลอดภัยในงาน

ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

     กำหนดให้นายจ้างให้มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบห้าวัน
     มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์
     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้นำบทบัญญัติ มาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยอนุโลม
     มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงาน

 1. (จป. หัวหน้างาน) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับหัวหน้างาน 12 ชั่วโมง
 2. (จป. บริหาร) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 12 ชั่วโมง
 3. (คปอ.) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในงาน 12 ชั่วโมง
สนใจคอร์ส

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ มาตรา 16

 1. หลักสูตร  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน ตาม ...ความปลอดภัยฯ มาตรา 16 (สำหรับสถานประกอบกิจการ 14 ประเภทตามกฎหมาย ที่ไม่มี จป.วิชาชีพ)

  จำนวน 6 ชั่วโมง พร้อม คู่มืออบรม+วุฒิบัตร

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน .. 2554 มาตรา 16 กำหนดว่า.“ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

  (นายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ!

สนใจคอร์ส

หลักสูตรอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

 1. หลักสูตรการขับรถยก

 2. หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 3. การเปลี่ยนแปลงกฏหมายความปลอดภัยปี 2565 (อบรมออนไลน์ วันที่ 16 ธ.ค. 2565)

สนใจคอร์ส