ความปลอดภัยในงาน

ตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

     กำหนดให้นายจ้างให้มีการจัดอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างานและลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบห้าวัน
     มาตรา 13 ให้นายจ้างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์
     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและบุคลากรตามวรรคหนึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนต่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้นำบทบัญญัติ มาตรา 9 วรรคสอง และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยอนุโลม
     มาตรา 56 นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 16 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงาน

 1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
      (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง)

 2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
      (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง)

 3. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยในงาน (คปอ.) 

   (ระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง)

สนใจคอร์ส

หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ มาตรา 16

 1. หลักสูตร  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงาน ตาม ...ความปลอดภัยฯ มาตรา 16 (สำหรับสถานประกอบกิจการ 14 ประเภทตามกฎหมาย ที่ไม่มี จป.วิชาชีพ)

  จำนวน 6 ชั่วโมง พร้อม คู่มืออบรม+วุฒิบัตร

  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน .. 2554 มาตรา 16 กำหนดว่า.“ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย

  (นายจ้างฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ!

สนใจคอร์ส

หลักสูตรอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

 1. หลักสูตรการขับรถยก

 2. หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

สนใจคอร์ส