การเพิ่มผลผลิต

บริการให้คำปรึกษาและจัดอบรม โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรอบรม "การเพิ่มผลผลิต"

  1. กิจกรรม 5ส. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  2. ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน
  3. การวิเคราะห์ระบบการตรวจวัด
  4. การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
  5. การบริหารคลังสินค้า
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  7. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน
  8. การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
  9. เทคนิคการวางแผนงานปฎิบัติ
  10. การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สนใจคอร์ส