ผลงานของเรา

สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและองค์กร ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลําปาง
สร้างสุขในงานที่ทำ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรดีๆ จากทีมนักจิตวิทยาองค์การ
โค้ชชิ่ง แอนด์ เทรนนิ่งทีม ที่ช่วยให้การพัฒนาบุคคลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ