ผลงานของเรา

หัวหน้างานในศตวรรษที่ 21 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลําปาง
พัฒนา ”ภาวะผู้นำ ระดับหัวหน้างาน”
จิตวิทยาบริหารงานบุคคล
รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น