ผลงานของเรา

จป. บริหารและ จป. หัวหน้างาน บริษัท เอสเค เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

พัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ให้รู้จริงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดูแล”คน”ในองค์กร