ผลงานของเรา

จป. บริหารและหัวหน้างาน บริษัท พันไอยรา จำกัด

การอบรม IN HOUSE หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน” พร้อมรับใบประกาศฯ ตามกฎหมายขึ้นทะเบียนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน