ผลงานของเรา

การบริหารจัดการองค์กร สปป.ลาว

อบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการองค์กร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน"

พัฒนาผู้นำและผู้บริหารองค์กร แขวงอุดมไซ สปป.ลาว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย