ผลงานของเรา

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Public Training

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ (Professional HRM) เรียนรู้เทคนิคต่างๆ อาทิ  ารสรรหาและคัดเลือก , การจัดการงาน HR ให้สอดคล้องกับระบบ ISO ขององค์กร, เทคนิคการทำสัญญาว่าจ้าง