ผลงานของเรา

ฝึกซ้อมแผนปัองกันและระงับเหตุ “กรณีสารเคมีรั่วไหล” แก่พนักงาน บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จำกัด

ให้ความรู้การฝึกซ้อมแผนปัองกันและระงับเหตุ “กรณีสารเคมีรั่วไหล” แก่พนักงาน 
หนึ่งในข้อกำหนดระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000:2015 (Environmental management system)