ผลงานของเรา

การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิธีคิดสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ พัฒนาศักยภาพให้ทันตามโลก แก้ปัญหาโดยมองภาพรวม เชื่อมโยง