ผลงานของเรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในงานระดับหัวหน้างานและบริหาร อัลไพน์กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

เพิ่มศักยภาพผู้บริหาร ผู้จัดการ ด้วยการเรียนรู้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน(ISO 45001) ที่บรรจุอยู่ใน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร”