ผลงานของเรา

การบริหารจัดการสถาบันฝึกอบรม ผู้บริหารจากประเทศเมียนมาร์และลาว

การบริหารจัดการสถาบันฝึกอบรม โดยความร่วมมือระหว่างประเทศกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

เรียนรู้ผ่านกระบวนการ พัฒนาศักยภาพผู้นำในองค์กร