ผลงานของเรา

การตรวจติดตามระบบมาตรฐานภายในองค์กรและการจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามระบบมาตรฐานสากล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)