ผลงานของเรา

หลักสูตร ภาวะผู้นำ สปป.ลาว

พัฒนาศักยภาพผู้นำในองค์กร เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้า โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว