ผลงานของเรา

สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ บ้านพักเด็กและครอบครัวลำพูน

การสร้างทีมงาน (Team building) ในโครงการพัฒนาบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

ณ บ้านแม่กลางหลวง จ.เชียงใหม่