ผลงานของเรา

การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและการออกแบบธุรกิจ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

สร้างงาน สร้างโอกาส เปิดโลกธุรกิจ