ผลงานของเรา

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

ลดการสูญเสียในวงจรการผลิตและบริการ