งานระบบบริหารคุณภาพมาตราฐาน ISO

ทีมงานเราพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมลงมือจัดทำระบบบริหารคุณภาพ มาตราฐาน ISO

ร่วมพัฒนาองค์กรสู่มาตราฐานระดับสากล


ขั้นตอนการจัดทำระบบมาตราฐาน ISO 

1. ตรวจประเมินระบบ วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร

2. ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร

    2.1 อบรมข้อกำหนดระบบมาตราฐาน ISO 

   2.2 อบรมการจัดการความเสี่ยงและโอกาส

   2.3 อบรมการตรวจติดตามภายใน 

3. พัฒนาระบบเอกสาร  อบรมการเขียนและควบคุมเอกสาร จัดทำมาตราฐานการทำงาน

 • คู่มือคุณภาพ 
 • วิธีการปฏิบัติงาน
 • ระเบียบปฏิบัติงาน
 • เอกสารสนับสนุนอื่นๆ

4. ดำเนินงานตามแผน

5.ตรวจติดตามภายในองค์กร

6.ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ขอรับรองระบบ

7.การรักษาระบบบริหารคุณภาพหลังได้รับการรับรอง

หลักสูตรมาตราฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015

 1. ข้อกำหนดระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015
 2. การประเมินและจัดการความเสี่ยงโอกาสตามมาตรฐานการจัดการคุณภาพ
 3. การตรวจติดตามระบบ ISO ภายในองค์กร ระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ
สนใจคอร์ส

หลักสูตรมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

 1. ข้อกำหนดมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
 2. การประเมิณและจัดการความเสี่ยงโอกาสตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 3. การตรวจติดตามระบบ ISO ภายในองค์กร ระบบมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สนใจคอร์ส

หลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

 1. ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
 2. การประเมินและการจัดความเสี่ยงโอกาสตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
 3. การตรวจติดตามระบบ ISO ภายในองค์กรตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018
สนใจคอร์ส

หลักสูตร GMP / GHP / HACCP / HALAL เพื่อการส่งออก

 1. ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ GMP / GHP / HACCP / HALAL เพื่อการส่งออก
 2. การเตรียมขอรับรองระบบมาตรฐาน GMP / GHP / HACCP / HALAL
สนใจคอร์ส

หลักสูตรสำหรับทีมงานระบบ ISO

 1. หลักสูตร MR, DC และการทำระบบ ISO
 2. บทบาทและหน้าที่ของ ตัวแทนฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
 3. ผู้ตรวจและทีมงานตรวจระบบมาตรฐานภายในองค์กร
สนใจคอร์ส