การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และกำหนดหน้าที่ในงาน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จัดการระบบว่าจ้างและการบริหารผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

 • วางกลยุทธ์การบริหาร จัดการบุคลากรในองค์การ
 • จัดทำระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ
 • ระบบว่าจ้าง สัญญาจ้างบริษัท
 • ระบบประกันสังคม ภาษี ภงด. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์

 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (วันที่ 23-24 มกราคม 2563)
 2. ระบบการบริหารผลงานและค่าจ้าง
 3. เทคนิคการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎหมาย
 4. เทคนิคการสอบสวนเคสวินัย
 5. กฎหมายแรงงาน
 6. เทคนิคการคัดเลือก สัมภาษณ์คนให้ได้ตรงกับตำแหน่งงาน
 7. การสรรหาและว่าจ้าง
 8. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สนใจคอร์ส

การพัฒนาบุคลากรและองค์การ

จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร ร่วมกับองค์กรในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในองค์กร รวมทั้งจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรและองค์การ

 1. งานพัฒนาบุคลากร HRD
 2. การบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร
 3. พัฒนาภาวะผู้นำ
 4. การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ
 5. การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
 6. การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมภายในองค์กร
 7. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 9. ทักษะงานบริการลูกค้า
 10. การทำงานด้วยใจ
สนใจคอร์ส