การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ร่วมวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และกำหนดหน้าที่ในงาน พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ จัดการระบบว่าจ้างและการบริหารผลตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน

 • วางกลยุทธ์การบริหาร จัดการบุคลากรในองค์การ
 • จัดทำระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ
 • ระบบว่าจ้าง สัญญาจ้างบริษัท
 • ระบบประกันสังคม ภาษี ภงด. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หลักสูตรบริหารทรัพยากรมนุษย์

 1. การประยุกต์ใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act)
 2. ระบบการบริหารผลงานและค่าจ้าง
 3. เทคนิคการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎหมาย
 4. เทคนิคการสอบสวนเคสวินัย
 5. กฎหมายแรงงาน
 6. เทคนิคการคัดเลือก สัมภาษณ์คนให้ได้ตรงกับตำแหน่งงาน
 7. การสรรหาและว่าจ้าง
 8. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
สนใจคอร์ส

การพัฒนาบุคลากรและองค์การ

จัดทำระบบบริหารผลงานของบุคคลและองค์กร ร่วมกับองค์กรในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเพิ่มยอดขาย สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในองค์กร รวมทั้งจัดทำระบบประเมินผลงานประจำปีที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรและองค์การ

 1. งานพัฒนาบุคลากร HRD
 2. การบริหารจัดการองค์กรด้านการพัฒนาบุคลากร
 3. พัฒนาภาวะผู้นำ
 4. การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ
 5. การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
 6. การบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมภายในองค์กร
 7. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. ภาษาอังกฤษในการทำงาน
 9. ทักษะงานบริการลูกค้า
 10. การทำงานด้วยใจ
สนใจคอร์ส